Kvartalsbrev

2018-02-21 Vinterbrev 2017

Hej Alla Medlemmar.

2017 är till ända och vi ser fram mot en ny båtsäsong 2018.

I skrivandets stund håller vi på med förberedelserna inför SMK:s Årsmöte 2018,

som kommer bli 21/3,  2018 i Bohusskolan 18.30.

Kallelse med dagordning och underlag, kommer snart att skickas ut till alla medlemmar.

Vi vill redan nu uppmana alla medlemmar att höra av sig till oss, om ni är villiga att ställa upp och som ledamöter för styrelse arbete.

Men först en liten tillbakablick på vad som skett sen senast, då jag skrev ”Sommarbrev 2017”.

Under hösten hade vi två arbetsdagar och deltagandet har fortsatt varit mycket bra.

Med alla era fina insatser och närvaro, hjälper ni klubben att hålla nere våra kostnader genom att slippa anlita entreprenörer men också bidraga till att förbättra stämningen bland medlemmarna och ge möjlighet till både nya och gamla medlemmar att lära känna varandra.

Den sociala delen inom klubben är minst lika viktig som den praktiska.

 

Hamnområdet.

Under höstens arbetsdagar har bl.a. Följande uppgifter utförts:

Vattenkranar är installerade på hela området, samt även på både norra och södra bryggan.

Belysning är installerad på de flesta byggnader och på grindarna på bryggorna.

Arbetet med utfyllnad av området närmast älven är påbörjat och ska färdigställas under 2018.

Detta görs för att skapa fler uppställningsplatser pga. platsbrist.

Uppmärkning av vinterplatser ute, har påbörjats och kommer fortgå under 2018.

Fortsatt renoveringsarbete av bryggorna

Dränering utförd utanför förrådens södra sida.

Utbyte av filterhållare i reningsverk

Renovering av parkbänk

Bänkar i Lusthuset

Röjning av vass

Allmän städning och ogräs rensning.

För att förbättra det ”yttre skyddet” mot inbrott, har vi blockerat vägen väster om pumpanläggningen vid områdets södra gräns,  för att förhindra att bilar mm kan ta sig fram till staketet där båtarna är uppställda. Vi undersöker också möjligheten att sätta upp staket och grind vi huvudvägen för att

förbättra skyddet ytterligare.

Vi har haft bekymmer med vårt el-system.

Endast Everth Sjögren, som är  El-ansvarig SMK, eller av Evert utsedd person,får utföra installationer eller förändringar av vårt el-nät, för att försäkringar ska gälla vid skada, olycka, brand etc,

 

Bryggorna.

Arbetet med renovering av våra bryggor, kommer fortgå under en längre tid.

Knippla

Traditionsenlig Kräftskiva på Knippla kommer att anordnades Lördagen 2:e september.

Bengan och Åsa ansvarade för arrangemanget som uppskattades av deltagarna.

Deltagarna var en blandning av både nya och ”gamla” medlemmar och antalet blev 37 personer.

Vädret var perfekt och långbord dukades upp på altanen och åtnjöts av nöjda deltagare.

 

Upptagningsdagar

Vi hade 4 upptagnings tillfällen under hösten och jämfört med 2016, var läget betydligt bättre, med endast en båt kvar vid brygg plats efter sista upptagningsdagen. 2016 hade vi 16 båtar kvar vid brygga efter sista upptagningstillfället.

Värt att påpeka, respektera våra upptagningsdagar för att förhindra att båtar hamnar på fel uppställningsplatser. Detta hände återigen 2017, vilket påverkar fakturering och avgifter.

Hamnkontor

Arbetet med framtidens hamnkontor kommer att fortsätta tills vi enats om utförande. Dock kommer ett nytt bygglov krävas, om vi inte renoverar den befintliga byggnaden. Hamnkontorets utförande verkar vara en ”svår nöt att knäcka”, och många har åsikter. Tyvärr kommer inte åsikterna fram när ärendet diskuteras vid medlemsmöten/årsmöte pga bristande närvaro.

Vi uppmanar medlemmarna att deltaga, när viktiga ärenden ska beslutas, så att ”rätt” beslut fattas och att beslutet har så brett stöd som möjligt. Det är mycket svårt att genomföra beslutade ärenden, när deltagarantalet vid beslutstillfället är mindre än 20% av medlemsantalet.

Det förslag till utförande (rivning och nybyggnad) som presenterades på årsmötet, bordlades eftersom finansiering inte kunde säkras och vi är tillbaka på ”ruta 1” igen.

En arbetsgrupp tillsattes på medlemsmötet 2017-11-30, med uppdraget att presentera ett förslag inför årsmötet i mars 2018.

 

Bygglov/Slutbesked

Vi har jobbat aktivt med frågan om slutbesked för våra byggnader.

Jag har haft stor hjälp av Jörgen Hellström och våra gemensamma ansträngningar har nu resulterat i att vi äntligen har fått våra slutbesked för samtliga byggnader,

inklusive hamnkontoret.

Tack Jörgen !


Medlemmar

Vi har nått en nivå där vi nu tvingas vara mera restriktiva med att anta fler nya medlemmar.

Vi får fortfarande in förfrågningar om medlemskap i SMK, men måste först se över hela tillgången av brygg platser och uppställningsplatser och sökandens behov och önskemål, innan vi kan antagafler medlemmar.

Vi arbetar med att skapa fler uppställningsplatser och iordningställa fler brygg platser.

 

Information inför 2018

Vattnet kommer preliminärt att sättas på 20/3, beroende på väder läget.

Vid minusgrader sätts vattnet på vid senare tillfälle.

 

Sjösättningsdagar

Dagarna för sjösättning 2018, är nu beslutade enl. följande:

28/3          17.00               Rampen

21/4          10.00               Rampen

22/4          08.00               Kranbil

5/5            10.00               Rampen

20/5          10.00               Rampen

 

Övrig Information.

Två båthus är till salu

  1. Catharina Carrby ska sälja sitt båthus i byggnad C.
  2. Lars Dahlgren      ska sälja sitt båthus i byggnad G

 

Kontakta Styrelsen så förmedlar vi kontaktuppgifter.

Vi vill påminna om att det finns möjlighet att sätta upp sig på Kö-lista för båthus, brygg plats etc  

Det är många som pratar om Kö-listor men nästan ingen som satt upp sig.

Hör av er till styrelsen så hjälper vi er.

Vad händer närmast ?

Vi har några stora projekt som vi ska fokusera på.

Hamnkontoret

Ersättning av traktorer

Låssystem/grindar

Fortsatt underhåll av bryggorna


21:e mars 2018, är det dags för nytt årsmöte, och mandatperioden för flera av oss ledamöter, löper ut.

Vi skulle vilja att fler medlemmar anmäler sitt intresse för att hjälpa till i styrelsearbetet.

De senaste åren har det varit väldigt svårt att få deltagare till nominering för ledamots uppdrag.

Hör gärna av er till oss i styrelsen eller till Valberedningen.


OBS. Glöm inte Årsmötet 2018-03-21 kl. 18.30

         Plats: Bohus skolans Aula.

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

 

Sommarbrev 2017

 

Hej Alla Medlemmar.

Här kommer en liten summering, över vad som hänt första halvåret 2017, inom SMK.

 

Styrelsen

Vid årsmötet i mars, omvaldes i stort sett hela styrelsen med ett undantag.

Styrelsens sammansättning är följande:

Ordförande                             Yngve Andersson

Sekreterare                             Ingemar Johansson

Kassör                                    Hanna Majlöv

Hamnkapten                           Bo Johnsson

Material Ansvarig                    Lennart Nilsson

IT                                             Karl Johan Svanström

Ledamot                                  Peter Alfredsson

 

Suppleanter                             östen Hammarström

                                                 Stefan Bäckström                      Ny

 

Det är naturligtvis inspirerande att vi fått förnyat förtroende, eftersom det skapar bättre möjligheter att

arbeta mera långsiktigt för klubbens utveckling.

 

Bygglov/Slutbesked

Jörgen Hellström och jag träffade kommunens och brandförsvarets representanter i början av maj,

för genomgång av SMK:s anläggning.

Brandvattensystemet är klart och godkänt och samtliga handlingar är inlämnade till Byggnadsnämnden.

Vi inom SMK, har slutfört vår del och väntar nu endast på kommunens permanenta slutbesked.

 

För att förbättra det ”yttre skyddet” mot inbrott, har vi fått tillåtelse av kommunen att sätta upp staket och grind vid områdets södra gräns, väg till pumpanläggningen, för att förhindra att bilar mm kan ta sig fram till staketet där båtarna är uppställda.

 

Viktigt att nämna är att Hamnkontoret är separerat från övriga byggnader och omfattas inte av ovan nämnda slutbesked, utan hanteras som eget ärende. Hamnkontoret har dock ett temporärt slutbesked fram till mars 2018.

 

Arbetet med framtidens hamnkontor kommer att fortsätta tills vi enats om utförande. Dock kommer ett nytt bygglov krävas, om vi inte renoverar den befintliga byggnaden. Hamnkontorets utförande verkar vara en ”svår nöt att knäcka”, och många har åsikter. Tyvärr kommer inte åsikterna fram när ärendet diskuteras vid medlemsmöten/årsmötepga bristande närvaro.

Vi uppmanar medlemmarna att deltaga, när viktiga ärenden ska beslutas, så att ”rätt” beslut fattas och att beslutet har så brett stöd som möjligt. Det är mycket svårt att genomföra beslutade ärenden,

när deltagarantalet vid beslutstillfället är mindre än 20% av medlemsantalet.

 

 Det förslag till utförande (rivning och nybyggnad) som presenterades på årsmötet, bordlades eftersom finansiering inte kunde säkras och vi är tillbaka på ”ruta 1” igen.

Vi vill nu sätta till en arbetsgrupp som tar fram förslag till hur vårt framtida Hamnkontor ska se ut, och som sedan kan beslutas på kommande medlemsmöten.

 

 

Markförhållande ( översvämningar )

Jag har träffat Chefen för Mark &Exploatering inom Ale Kommun och påvisat problemen vid regn och dränering etc. Kommunen har inget att anmärka på angående NCC utförande och kan därför inte ålägga NCC att utföra åtgärder.

Däremot har vi nu fått skriftligt löfte om att få utföra visst dräneringsarbete samt  sätta upp hängrännor vid förrådshuset.

 

Hamnområdet.

 

Vi har hittills haft två mycket väl genomförda arbetsdagar i år.

Vattenkranar är installerade inom området, samt även på både norra och södra bryggan.

Belysning är installerad på de flesta byggnader och belysning på bryggorna ska också förbättras.

Asfaltering vid spolplattan slutförd.

Området ser snyggt och prydligt ut.

 

Vi har haft bekymmer med vårt el-system.

Det är viktigt att ingen annan än Everth Sjögren, som är SMK:s El-ansvariga person, utför installationer eller förändringar av vårt el-nät. Annars gäller ej försäkringar om något skulle hända  vid skada, olycka, brand etc, 

 

Arbetet med renovering av våra bryggor, kommer fortgå under en längre tid.

 

Vi får fortfarande in ansökningar om medlemskap i SMK, och har i år antagit 4 nya medlemmar.

Men nu har vi kommit till ett läge där vi måste bromsa godkännande av nya medlemmar.

Vi behöver först se över hela tillgången av bryggplatser och uppställningsplatser innan vi kan antaga

fler medlemmar.

 

Knippla

Klubbstugan öppnades i början av maj och fortsatt renoveringsarbete kommer pågå.

 

Kräftskiva

Traditionsenlig Kräftskiva på Knipplakommer att anordnas Lördagen 2:e september.

I år är det Bengan och Åsa, som håller i arrangemanget.

Anmälan sker till mig, Yngve Andersson tel: 0708-219236 senast söndag 26:e augusti.

 

 

Vad händer närmast ?

Vi har några stora projekt som vi ska fokusera på.

 

Hamnkontoret

Ersättning av traktorer

Låssystem/grindar

 

I mars 2018, är det dags för nytt årsmöte, och mandatperioden för flera av oss ledamöter, löper ut.

Vi skulle vilja att fler medlemmar anmäler sitt intresse för att hjälpa till i styrelsearbetet.

De senaste åren har det varit väldigt svårt att få deltagare till nominering för ledamots uppdrag.

Hör gärna av er till oss i styrelsen eller till Valberedningen.

 

 

OBS. Glöm inte Kräftskivan på Knippla 2:e september

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

 

Kvartalsbrev 4 2016

 

Hej Alla Medlemmar.

Här kommer årets sista kvartalsbrev.

Det har varit ett händelserikt år inom SMK och vi har tillsammans åstadkommit mycket.

 

Vi har haft fyra planerade arbetstillfällen samt ytterligare några icke planerade arbetstillfällen.

Uppslutningen blir bättre och bättre, men det är fortfarande cirka 2/3 av medlemmarna som inte ställer upp på arbetsdagarna.

Efter beslut på årsmötet 2016-03-30, kommer medlemmar som inte uppfyllt kravet på närvaro vid minst 2 arbetstillfällen, att faktureras en arbetspliktsavgift.

Vi går för närvarande igenom samtliga närvarolistor.

 

Den sista arbetsdagen var 12:e november.

Följande arbetsuppgifter utfördes:

 

Slangdragning för vatten till bryggorna

Tömning av vatten systemet för vintern

Byte av kontakt don i högtryckstvätten

Avbärare till ”nya bryggan”

Däckbyte på våra olika kärror

Röjning av  vass

Samla ihop miljö farligt avfall

Delvis uppregling av golvet i hamnkontoret för att förhindra att någon trampar igenom och skadar sig  Allmän städning

 

Det bjöds på både fika och varm korv.

Trots en något kylslagen morgon, var uppslutningen enastående !

 

Jag får många positiva kommentarer från medlemmar som tycker att det känns roligt att hjälpa till och att resultaten blir jättebra.

 

Hamnområdet .

Efter den väl genomförda arbetsdagen, ser området riktigt prydligt ut.

Eftersom vi sett en tillströmning av nya medlemmar, mycket glädjande, har vi nu tvingats att göra om planen för uppställningsplatser. Vår hamnkapten, Bo Johnson håller i detta arbete, som har inneburit vissa förändringar. Ny plan över platserna är framtagen. Platserna räcker inte till längre och vi måste framförallt prioritera medlemmar som sökt brygg platser.

 

Bryggorna vid mastkranen/kranplatsen och rampen är färdigrenoverade nu.

”Nya bryggan” är också  färdigställd.

Arbetsbaracken vid pumphuset kommer försvinna inom kort.

 

Styrelsen har också utsett Everth Sjögren att vara El-ansvarig för SMK.s anläggningar.

Utökad belysning på området, ska installeras inom kort.

 

Knippla

Renoveringsarbetet på Knippla har nu tagit fart på riktigt.

Under arbetsdagen 10/9, påbörjades gjutning av nya pålar för altan däcket samt säkring av förrådet.

Vidare reparerades taket på förrådet och även den delen av sjöbodens utskjutande tak över förrådet.

Knippla gruppen tillsammans med några ytterligare medlemmar från klubben, utförde en mycket bra arbetsinsats.

Arbetet på Knippla har fortsatt vid flertal tillfällen, för att fas 1 i renoveringen skall vara klar innan säsongs- stängningen av Knippla.

För nästa år planeras fortsatt arbete med altandäcket samt försterbyte.

Medlemsmöte 30:e november.

Följande punkter diskuterades:

 

Allmän information.

Status Återetableringsplanen.

Status ”gamla motioner”

Förtydligande beträffande uthyrning av båthus

Rättelse/justering av stadgarna.

Framtidens Hamnkontor.

Behovsanalys genomfördes och resultatet blev att styrelsen fick uppdraget att göra en djupare utredning angående kostnads alternativ.

Klart är dock att medlemmarnas önskemål bl.a. är ett fräschare kontor med större utrymme, dusch och dubbla toaletter.

 

Vad händer 2017 ?

 

Dialog uppstartad med Ale Kommun angående kommunens åtagande gentemot SMK, såsom slut besked, bygglov, markbeskaffenhet etc. och kommer fortsätta tills vi är nöjda inom SMK.

 

Vi har också några stora projekt som vi ska fokusera på.

 

Hamnkontoret

Ersättning av traktorer

Låssystem/grindar

Fortsatt renovering av våra bryggor

Fortsatt renovering av Knippla

 

I mars är det dags för nytt årsmöte, och mandatperioden för flera av oss ledamöter, löper ut.

Vi skulle vilja att fler medlemmar anmäler sitt intresse för att hjälpa till i styrelsearbetet.

Som ni kanske kommer ihåg från senaste årsmötet, var det väldigt svårt att få deltagare till nominering för ledamots uppdrag.

Hör gärna av er till oss i styrelsen eller till Valberedningen.

 

Till sist, Vill vi i SMK:s styrelse, Tacka alla medlemmar som ställt upp på ett fantastiskt sätt under 2016, och hjälp SMK till en positiv utveckling. Det finns till och med medlemmar som har ställt upp både 3 och 4 gånger i år.

 

Enastående !

 

Slutligen önskar vi er alla:

 

God Jul och Gott Nytt År !

 

Vi ser fram mot 2017.

 

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

Hej Alla Medlemmar.

Då var det dags för ett nytt kvartalsbrev.

Efter en härlig sommar, lider nu båt säsongen mot sitt slut och vi har

genomfört all båtupptagnings tillfällen. Den sista var 29/10 med kranbil.

 

Nu har nästan alla skrivit på båthusavtalen, men det saknas fortfarande några.

Det finns ett båthus som är till salu, samt ett som är möjligt att hyra.

 

På grund av det stora antalet nya tillkommande medlemmar, har vi tvingats göra om planen för vinterförvaring utomhus. Detta innebär att vissa ägare har fått andra uppställningsplatser än tidigare. Vi har också inför standard storlek platserna. Platserna blir därmed större för de flesta, men det påverkar inte era uppställningskostnader. Vi har fyllt ut området med grovt makadam på ett flertal ställen och därmed kunna skapa fler uppställningsplatser.

Vi försöker att göra så lite förändringar som möjligt för att minimera störningar.

 

Arbetsdag 10:e September.

 

Styrelsen tackar alla som deltog i arbetet under denna arbetsdag.

Resultatet blev strålande, igen !

Vi hade drygt 40 deltagare i hamnen i Surte, plus 9 personer på Knippla samtidigt och dessutom ytterligare ett gäng som körde ett kvällspass 21/9. Det här måste vara rekord !

Arbetsinsatsen på alla fronter har varit mycket bra !

Klappa er själva på axeln !

 

För oss i styrelsen känns detta jättebra.

Vi ser också att stämningen i klubben blir bättre och bättre.

 

Utfört arbete:

Renovering av högtryckstvätten, bortforsling av skrot, utjämning av marken samt återfyllning, utläggning av skyddsrör längs vägen + slangdragning och inkoppling av vatten, snickeri på ”nya bryggan”, renovering av bryggan vid mast kranen, fortsatt arbete med färdigställande av verkstad,

El installation och belysning färdigställt i verkstaden, takplåten på traktorgaraget äntligen färdigt,

Justering av lås mekanismer i traktor garaget, samt allmän städning.

 

Korvgrillning och fika, avrundade även denna lyckade arbetsdag.

 

Medlemmar

 

Vi har fått 15 nya medlemmar de senaste månaderna och alla har fått brygg platser enligt önskemål.

Alla nya medlemmar önskas varmt välkomna till SMK och hoppas ni ska trivas hos oss.

 

Kräftskiva på Knippla.

 

Traditionsenlig kräftskiva genomfördes och 10 båtar från SMK och dessutom ett antal medlemmar som bodde på vandrarhemmet, bevistade Knippla denna helg. Nästan 40 personer njöt av skaldjuren och Magnus Arvidsson tillsammans med sin sambo, Ulrika, stod för arrangemanget i form av lekar, quiz m.m. Tack för er insats.

 

Bengan och Åsa, åtog sig att sköta arrangemanget nästa gång.

 

Renoveringsarbetet på Knippla har nu tagit fart på riktigt.

Under arbetsdagen 10/9, påbörjades gjutning av nya pålar för altan däcket samt säkring av förrådet.

Vidare reparerades taket på förrådet och även den delen av sjöbodens utskjutande tak över förrådet.

Knippla gruppen tillsammans med några ytterligare medlemmar från klubben, utförde en mycket bra arbetsinsats.

Arbetet på Knippla har fortsatt vid flertal tillfällen, för att fas 1 i renoveringen skall vara klar innan säsongs- stängningen av Knippla.

 

Hamnområdet .

 

Efter den väl genomförda arbetsdagen, ser området riktigt prydligt ut.

Eftersom vi sett en tillströmning av nya medlemmar, mycket glädjande, har vi nu tvingats att göra om planen för uppställningsplatser. Vår hamnkapten, Bo Johnson håller i detta arbete, som har inneburit vissa förändringar. Ny plan över platserna är framtagen. Platserna räcker inte till längre och vi måste framförallt prioritera medlemmar som sökt brygg platser.

 

Vatten finns nu installerat på ett flertal platser på området.

Det som kvarstår fortfarande är installation av flera belysningsarmaturer på området. Detta kommer färdigställas inom kort.

 

Bryggan vid mastkranen/kranplatsen är också renoverad nu.

”Nya bryggan” bryggan är så gott som färdigställd och hoppas att den kommit till nytta, framförallt nu under upptagningsdagarna.

 

Anmärkningsvärt är dock att det fortfarande är så många båtar kvar vid våra bryggor, trots att vi har passerat sista upptagningsdagen.

Som alla vet kommer det innebära extra avgifter, såvida inte man själv i, egen regi, ombesörjer upptagning.

 

Vad händer närmast ?

 

Nytt medlemsmöte planeras för slutet av November, där följande punkter kommer diskuteras:

Allmän information.

Önskemål om uppdatering av båthusavtalet

Rättelse/justering av stadgarna.

Medlemsbeslut för Hamnkontoret gällande utseende, bygglov etc.

Separat kallelse kommer inom kort.

 

Arbetsdag 12:e November

Det blir året sista arbetsdag och följande uppgifter är tänkta att utföras:

Kabeldragning för belysning på området

Slangdragning för vatten till bryggorna

Tömning av vatten systemet för vintern

Avbärare till ”nya bryggan”

Däckbyte på våra olika kärror

Röja vass

Samla ihop miljö farligt avfall

Gjuta pålar

Delvis regla upp golvet i hamnkontoret för att förhindra att någon trampar igenom och skadar sig Taggtråd runt bryggornas grindar

Byta takpapp samt målning av lust huset..

Allmän städning

Väl mött den 12/11

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

ett litet tips från ORDFÖRANDE

 

AB Automagnet
Bilverkstad
Adress: Lergöksgatan 10, 421 50 Västra Frölunda
Telefon: 031-49 09 90

ger SMK medlemmar rabatt 10-12%)

 

Svenska Batterilagret AB

Webbplats

Adress: Signalgatan 14, 442 40 Kungälv
ger SMK medlemmar rabatt 10-12%)

 

Hej Alla Medlemmar.

Då var det dags för ett nytt kvartalsbrev.

I skrivandets stund är vädergudarna på vår sida och jag längtar verkligen på att komma ut på sjön.

Jag gör min sista arbetsdag innan det är dags för semester i 4 veckor.

 

Jag vill börja med en påminnelse om att skriva på båthus avtalen.

Jag är förvånad över att det fortfarande är alldeles för stort antal som ännu inte skrivit under avtalen,

eller ens kontaktat mig. Med tanke på allt arbete som gjorts för att få klart dessa måste jag säga att jag är besviken. Så skärpning, ni som inte skrivit på ännu !

 

Arbetsdag 11:e Juni.

 

Styrelsen tackar alla som deltog i arbetet under denna arbetsdag.

Resultatet blev strålande !

Vi hade drygt 40 deltagare denna gång, vilket är mer än det brukar vara.

Detta är mycket glädjande

Rensning av området, bortforsling av skrot trailers, utjämning av marken, slangdragning för vatten samt återfyllning, utläggning av skyddsrör från hamnområdet till bryggorna, tömning av kärrorna, snickeri på ”nya bryggan” samt.allmän städning.

Korvgrillning och fika, avrundade denna lyckade arbetsdag.

 

Medlemmar

 

Vi har fått 4 nya medlemmar den senaste månaden och samtliga har fått bryggplatser enligt önskemål.

Styrelsen önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till SMK och hoppas ni ska trivas hos oss.

 

Knippla.

 

Traditionsenligt midsommarfirande genomfördes och 11 båtar från SMK  bevistade Knippla denna helg. Cirka 35 personer avnjöt en ”knytis buffé” tillsammans på altanen. Härligt !

 

Inspektion av Knippla genomfördes också, av delar av ”Knipplagruppen och mig själv, vilket gav oss

en något annorlunda bild över vad som behöver prioriteras beträffande underhållet på Knippla.

  • Gjuta plintar och byta reglar under däcket.
  • Lägga om taket på förrådet
  • Byta fönster på västra gaveln

Ytterligare arbete som krävs på sikt är utbyte av övriga fönster samt omläggning av taket på sjöboden. Taket är inte så dåligt som vi först trodde vilket är glädjande.

 

Tanken är att vi ska kunna köra arbete som ”arbetsdag” även gällande Knippla.

Knippla är en del av SMK, vilket alltså ska omfattas beträffande arbetsdagar.

Vi återkommer inom kort i detta ärende.

 

 

Hamnområdet.

 

Efter den väl genomförda arbetsdagen, ser området riktigt prydligt ut.

Eftersom vi ser en tillströmning av nya medlemmar, mycket glädjande, finns nu behovet att göra total översyn av uppställningsplatser. Vår hamnkapten, Bo Johnson håller i detta arbete, som kommer att innebära vissa förändringar. Ny plan över platserna är under framtagning.Platserna räcker inte till längre och vi måste framförallt prioritera medlemmar som sökt bryggplatser. Konsekvensen av detta är att vi tvingas vara mera restriktiva beträffande medlemsansökningar där behovet endast är uppläggningsplats.

 

 

”Nya bryggan”

Arbetet fortskrider och bryggan är snart färdigställd.

Ett stort tack till sjöfartsverket för bidrag och gott samarbete.

Gott samarbete och sunt förnuft kan verkligen göra skillnad, vilket denna brygga är ett stort bevis på.

 

Vad händer närmast ?

 

Nytt medlemsmöte planeras, där följande punkter kommer diskuteras:

Rättelse/justering av stadgarna.

Medlemsbeslut för Hamnkontoret gällande utseende, bygglov etc.

 

Kräftskiva på Knippla lördagen 3:e september.

Anmälan till mig, Yngve Andersson, tel 0708219236.

 

Arbetsdag preliminärt 10:e september.

Denna arbetsdag är tänkt att vara dels på Knippla och samtidigt även hamnen i Surte.

Tanken är att ett gäng åker till Knippla och ett gäng är kvar i Surte.

 

Till sist, ta nu chansen och se över era båtvagnar i god tid.

 

Vi önskar alla en härlig sommar och ett härligt båtliv..

 

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-05-17

Kvartalsbrev 1 2016

 

Hej Alla Medlemmar.

Det har gått en tid sedan senaste månadsbrevet och ni kanske undrar varför.

Jag haft fullt upp kan man säga och har dessutom beslutat att dra ner antalet månadsbrev till att istället skicka ut ”Kvartals brev” dvs informationsbrev 4 ggr per år.

 

Vad har då hänt hittills under 2016.

De första månaderna var ganska lugna, där styrelsens arbete har fokuserats på Årsmötet, samt planeringen av verksamheten för 2016.

 

Men vi börjar från början.

Som ni minns, hade vi ett medlemsmöte i slutet av november, där vi diskuterade Båthusavtalen.

Vi enades om att göra vissa justeringar vilket också färdigställdes.

I skrivandets stund har cirka 1/3 av alla ägare, skrivit på det nya avtalet och jag uppmanar resterande ägare att ta kontakt med mig för påskrift,

så vi kan avsluta detta segdragna ärende en gång för alla.

 

Kranplatsen

Kranplatsen är nu så gott som färdigställd. Återstår kapning av bultar samt efterstädning.

För övrigt visade sig den nya lösningen av kranplatsen fungera bra vid sjösättning.

 

Sjösättningsdagar

Vi har varit för generösa beträffande antalet sjösättningstillfällen i år.

Detta har resulterat i ett vid vissa tillfällen har endast 1 båt sjösatts och vid något tillfälle ingen båt alls.

Det kan vara så att vädret har viss påverkan över intresset att sjösätta så tidigt.

Vi kommer styra upp planeringen bättre i fortsättningen.

Återigen, dags för påminnelse om att båt vagnarna måste vara i gott skick och att det finns luft i däcken mm, vid sjösättning.

 

Arbetsdag

Städning och upprensning genomfördes under denna städdag på ett mycket bra sätt. En hel del medlemmar har hört av sig och tyckt att det blivit mycket fint.

Bra jobb gjordes i verkstaden där arbetsbänkar byggts och hyllor monterats. Alla el-maskiner har också funktions testats.

Cirka 35 medlemmar deltog och vår nya kassör bjöd på hembakade bullar.

Installation av extra slangar mellan tankarna i reningsverket har gjorts, vilket minskar risken för översvämmade tankar.

 

Nästa arbetsdag blir Lördag 11:e juni. Arbeten som bl.a ska utföras är fastskruvning plåttak, montering väggskivor verkstad, fortsatt slangdragning/installation för vatten på området ev kabeldragning för belysning på området

och fortsatt arbete med bryggorna.

 

Hamnområdet

Installation av vattenslangar och kranar pågår just nu och vi har redan släppt på vatten på vissa ställen, men visst arbete kvarstår.

 

Årsmöte

Resultatet i korthet från årsmötet var att styrelsen fortsättningsvis i princip är intakt. Skillnaden är dock att Mathias Gramsby lämnade styrelsen och vi

fick en ny kassör, Hanna Majlöv.

Medlemmarna beviljade en minus budget för 2016 och godkände dessutom ytterligare 50.000 kr ur underhållsfonden.

Styrelsen fick också mandat att införa ”Arbetspliktsavgift” enligt presenterat principförslag. Uppfyller inte medlem arbetsplikt om 2 tillfällen per år, efterfaktureras medlem med 300.- per missat tillfälle.

Prioriterade områden för 2016 är Knippla, Bryggorna Hamnkontoret, Tvätten, traktor underhåll samt färdigställande av belysning och vatten på området.

Två Hedersmedlemmar utsågs: Birgitta Andersson och Leif Simonsson.

 

Knippla

Knipplagruppen har ny sammansättning

Knipplavärd är Peter Turcewycz

Övriga är Lars Arvidsson, Magnus Arvidsson och Östen Hammarström

 

Bryggorna

Arbetet med att renovera bryggorna har nu kommit igång på allvar.

Vi har haft stor hjälp av sjöfartsverket med pålning vid bryggorna.

Östen har hjälp av några medlemmar med renoveringsarbete löpande.

 

Styrelsen

Arbetsfördelningen inom Styrelsen har nu förändrats något och har fått följande sammansättning:

 

Ordförande                    Yngve Andersson

Sekreterare                    Ingemar Johansson

Kassör                           Hanna Majlöv

Material ansvarig           Lennart Nilsson

IT                                   Karl Johan Svanström

Hamnkapten                  Bo Johnson

 

Övriga ledamöter           Peter Alfredsson

                                      Östen Hammarström

                                      Magnus Lövheden

 

Vad händer närmast ?

Sjösättning fortgår under ytterligare ett par tillfällen.

Arbete pågår för iordningställande av en grillplats framför hamnkontoret.

Arbetsdag planerad till 11/6.

 

Vi förbereder också för ett kommande medlemsmöte, där vi vill diskutera hur Hamnkontoret ska se ut.

Det gällande bygglovet går ut 2017.

Vidare kommer vi ta upp de förslag till förändringar/rättelse av stadgarna, som skapat förvirring under funktionärsvalen vid våra senaste Årsmöten.

Detta gäller för funktionerna ”Revisorer” och ”Valberedning”.

Vi återkommer längre fram med mera information.

 

Till sist önskar vi i styrelsen,

Alla medlemmar en härlig båtsäsong 2016

 

 

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

 

 

2015-12-19

Månadsbrev december 2015

Hej Alla Medlemmar.
 
I det senaste månadsbrevet informerade vi om kommande medlemsmöte, som planerades till den 24/11, vilket också genomfördes..
Med väldigt kort varsel tvingades vi byta lokal från Bohusskolan till Surteskolan.
 
Bohusskolans Aula hade nämligen förvandlats till Flykting förläggning och kunde därför inte användas.
Nå ja, det fungerade bra i alla fall.
 
Syftet med medlemsmötet denna gång var framförallt att ” informera” och inte ”besluta”.
36 personer kom, trots ett riktigt busväder.
Informationen gällde vad som genomförts sedan Årsmötet då den nya styrelsen tillträdde och vad som är på gång.
 
Vi hälsade alla deltagare välkomna och förklarade syftet med mötet.
 
Inledningsvis hedrade vi två nydligen bortgångna medlemmar med en Tyst minut
 
 
Först Presenterade vi styrelsens ledamöter och de förändringar i arbetsfördelningen vi tvingats göra.
 
Därefter lyftes problemet med Knippla gruppen fram.
Budget finns men arbetsledning saknas.
Vi behöver fler medlemmar som engagerar sig i Knippla.
Det finns protokoll fört att Knippla ingår i SMK.s verksamhet och därför måste också Knippla skötas.
Dock finns krafter som verkar för avveckling av Knippla.
Alla har vi våra olika uppfattningar, men det viktigaste är att vi respekterar och accepterar de beslut som tagits.
 
Punkten därefter handlade om ”Att göra listan”
Detta är en lista vi i styrelsen tagit fram för att kunna arbeta strukturerat med alla de sakar som behöver göras.
Genom denna lista, ges medlemmarna också möjlighet att själva komma med olika förslag om saker som behöver åtgärdas etc.
Listan kommer läggas ut på vår hemsida för att öka tillgängligheten.
I samband med denna punkt kom synpunkter fram på att vi måste få våra medlemmar mera engagerade i klubbens arbete och utveckling.
En synpunkt som diskuterades var att man etablerar olika ”Arbetslag” med ansvar för ett speciellt område. Styrelsen har redan diskuterat synpunkt och
kommer verka för att detta genomföres.
 
Nästa punkt var Återetableringsplanen.
Jag efterfrågade om en sådan plan finns och det verkar inte finnas någon direkt plan men däremot finns ett protokoll.
Kranplatsen färdigställdes men behöver åtgärdas igen efter senaste högvatten nivån.
Kranplatsen är också ett ämne för debatt där många anser att den är onödig eftersom det är så få medlemmar som behöver nyttja den.
 
Alla har vi våra olika uppfattningar, men det viktigaste är att vi respekterar och accepterar de beslut som tagits.
 
Slangdragning för vattentillgång på området är delvis klar, men ej färdigställt ännu.
Installation av ytterligare belysning ska slutföras.
Det mesta färdigt eller under färdigställande, kvarstående är dock ”mastskjul” ska byggas.
Även här finns det motstånd till att ett ”mastskjul” byggs.
Argumentet är, ”varför ska detta byggas för så få båtar, som ändå har sina båtar på andra ställen”. ”Dom kan väl ha sina master i sina egna skjul”
 
Alla har vi våra olika uppfattningar, men det viktigaste är att vi respekterar och accepterar de beslut som tagits.
 
 
Vidare i agendan, redovisade vi vad som skett med ärenden som överlämnades från den ”gamla” styrelsen under årsmötet.
 
Saneringsprojektet hos EKA. Den befarade tunga trafiken stoppades med hjälp av en vägbom som ställdes upp av Kommunen, pga att EKA vägrade skriva på avtalet med Kommunen.
Efter att området och byggnaderna besiktigats och fotograferats, samt att ett antal mätutrustningar installerats, är vägbommen borttagen.
Bryggrenovering. Vi har fått en offert från sjöfartsverket som vi ännu inte accepterat. Kostnads nivån är mycket högre än tidigare indikationer.
Båthus avtalen. Efter att gått en sista runda med Båtunionens jurister, kommer en sista justering göras beträffande krav på Brandsläckare i båthusen.
Därefter ska avtalen skrivas på. Tanken var att detta skulle vara klart innan årsskiftet, men blir svårt att hinna med. Vi försöker dock få detta klart så fort som möjligt.
Brandposten är nu installerad på hamnområdet och har bekostats av kommunen.
 
Miljöplanen
En påminnelse gällande täckning av marken under båtarna för att förhindra att slipdamm etc spolas ut i älven.
 
Övergivna båtar/båtkärror
Efter att ha rådfrågat Båtunionen och Kronofogdemyndigheten, har vi tagit fram en rutin om hur vi ska hantera dessa problem.
Principen bygger på att alla objekt ska dokumenteras och fotograferas. Därefter kontaktas ägaren för åtgärd.
Om ägeren ej tar sitt ansvar och följer klubbens direktiv inom 3 månader, tillfaller objekten klubben och är därmed förverkade.
 
Skulle ägaren är okänd läggs dokumentation och foto ut på hemsidan/Anslagstavlan.
Har ingen gjort anspråk på objekten inom 3 månader, tillfaller dessa klubben och är därmed förverkade.
 
 
Vi hade naturligtvis en fikapaus med kanelbulle och sista punkten var övriga frågor.
 
Övriga Frågor
Här diskuterades bl.a bristen på markdränering, nytt låssystem/automatgrindar samt hur vi ska få våra medlemmar mera engagerade, straffavgifter mm.
 
Det som är uppenbart är att det i pricip alltid samma medlemmar som deltager både på medlemsmöten och arbetsdagar, i runda tal 30-35 personer.
Var är alla andra ?
 
Styrelsen kommer att införa en ”driftskalender” i början av året.
Här kommer vi lägga in viktiga datum för ex tillsyn av reningsverk,medlemsmöten,sjösättningsdagar,arbetsdagar,upptagningsdagar mm.
Detta är för att medlemmarna ska kunna planera för aktiviteter i god tid.
 
Medlemsmötet avslutades vid 21-tiden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vi har några båtar som måste tas om hand av sina ägare.
Många medlemmar har synpunkter på en båt som ligger vid rampen och som skulle varit förflyttad för läge sedan.
Denna båt höll på att förstöra bryggan vid rampen under senaste högvatten nivån.
Båten måste förflyttas snarast
 
Vi har också en båt som står på en båtvagn som är knäckt. Även här måste båtägaren ta sitt ansvar.
Ägarna kommer kontaktas.
 
 
Reflektion
Det händer att jag får frågor från medlemmar om vilken sida jag står på när det gäller olika ärenden, som t.ex
Knippla,Kranplatsen,Mastskjulen,Båthusavtalen mm.
Den frågan är mycket tråkig att få. Det understryker ytterligare att klubben är splittrad och att det ligger rent ut sagt ” gammal skit” bakom.
 
Svaret är på frågan är mycket enkelt: Klubbens sida, dvs Alla medlemmars sida.
 
Från Styrelsens sida, vill vi att alla försöker stryka streck över gamla träter, respektera och acceptera fattade beslut, och i stället försöker titta framåt och samtidigt tänka
på vad man själv kan bidraga med, för att hjälpa till att utveckla Klubben i en mera positiv riktning.
 
Slutligen vill vi, Styrelsen, Tacka alla medlemmar för det gångna året,
 
och passa på att Önska er Alla en riktigt
 
 
God Jul och Gott Nytt År !
 
 
Väl mött igen 2016
 
Yngve Andersson
Ordförande
Surte motorbåtsklubb
Tel : 0708-219236

 

 

 

 

2015-11-03

Månadsbrev oktober 2015

Hej Alla Båtvänner .

Hemskt vad tiden sprungit iväg och nu lider båtsäsongen mot sitt slut..

 

Arbetsdag 24/10

I lördags hade vi ytterligare en arbetsdag samtidigt som vi hade båtupptagningar.

Personligen tyckte jag det var jättekul att det var så mycket aktivitet i hamnen

Mathias hade sitt arbetslag som jobbade med låsanordningar på portarna till byggnaden för Traktor garaget/Verkstaden och förråd/reningsanläggningen.

Bosse körde med sitt arbetslag som satte upp väggskivor i verkstaden.

Evert installerade el-urtag och dylikt i verkstaden.

Tyvärr hann vi inte med att avsluta fast skruvningen av takplåtarna på denna byggnaden.

Lennart körde en Hjullastare som en Formel 1 förare och lyfte bort en massa skräp, slipers, L-stöd med mera, från området där de gamla kontainrarna stod.

 

Jag hade med mig min fru, Gunnel; som var i hamnkontoret och såg till att det fanns både frallor, te-kakor, smör och pålägg samt Kaffe förståss.

 

20 personer hade skrivit upp sig på närvarolistan och hjälpte till på olika håll.

 

Som sagt, jag tyckte att det var en bra dag. 

 

Båtupptagningar.

Nu är båtupptagnings dagarna förbi och tyvärr finns fortfarande någon/några båtar kvar vid bryggorna, trots

att styrelsen informerade att brygg platserna måste vara tomma senast 25:e oktober (sista upptagnings datum) innan renoveringsarbetet av bryggorna kan starta.

Erfarenhet från årets upptagningar är att vi återigen måste påminna medlemmarna att respektera de regler och tider som gäller vi upptagning och att vagnar är i

gott skick för att minimera risken för olyckor och skador på människor,  båtar och anläggningar.

Som ni också märkt, samlar vi in ägaruppgifter och båt uppgifter för att kunna uppdatera vårt medlemsregister.

 

Lördagen 24/10 var det upptagningar vid rampen   

Östen basade för upptagningarna med  hjälp bl.a från Raimon och mig.

Men redan på torsdagskvällen ,förtöjdes en segelbåt vid rampens ena brygga och låg därmed i vägen för oss när upptagningarna startade på lördagen.

Vi fick alltså inte det ”flyt” vi önskade eftersom båtarna inte kunde lägga till i väntan på upptagning

Ingen av oss i styrelsen var tillfrågad om detta.

 

Under Lördags eftermiddagen fick jag tillbringa en del tid med att köra traktor, vilket är ganska nytt för mig, men gick hyfsat.

Jag fick flytta på samtliga båtar som var uppställda på mitt planen mellan båthusen, eftersom de större båtarna som skulle tas upp på söndagen, skulle få det utrymme som krävdes.

 

Söndagen 25/10 var det upptagning med kranbil, och var dessutom den sista planlagda upptagning dagen.

Detta skedde under Karl Johans överinseende.

 

Nu är i alla fall de flesta båtarna upptagna och sista upptagningsdagen var den 25/10.

 

Informationen vi gått ut med tidigare är att bryggorna ska vara tömda senast 25/10 och tyvärr har detta inte skett ännu..

Vi planerar som bäst tillsammans med sjöfartsverket när vi kan starta arbetet med bryggorna.

 

Vad sker närmast

 

Styrelsen planerar för närvarande ett medlemsmöte, som preliminärt kommer bli den 24:e november.

Det kommer bli en hel del information.

Vi håller på med agendan och kallelser kommer skickas ut med ordinarie postgång inom kort.

 

I mitt förra månadsbrev tog jag upp behovet av att få igång arbetet med Knippla.

Vi behöver hjälp att bemanna upp Knippla gruppen och framförallt någon som kan leda arbetet.

 

Finns det några som vill och kan hjälpa till, hör gärna av er till styrelsen.

 

Slutligen

Vi har återigen haft påhälsning av ovälkomna gäster inom klubbområdet.

En medlem, vars båt står uppställd bredvid Lusthuset, har blivit bestulen på sin båtmotor.

Enligt den drabbade medlemmen har det lämnats vissa spår i form av hjulspår, oljespill samt blodspår vid båten.

Det påstås från olika håll att grindarna lämnats öppna utan att det finns personer på området.

Detta ska tydligen gälla såväl dagtid som nattetid.

Vi ber alla medlemmar återigen, att alltid låsa efter er när ni lämnar området om ni inte försäkrat er

att ev. medlemmar som fortfarande är kvar inom området, bekräftat att de låser efter sig.

Det är alla medlemmars ansvar att hjälpa till att försvåra tillträde till vårt område för obehöriga ”gäster”

 

Till sist

Reservera gärna Tisdagen 24:e november för vårt medlemsmöte,

Och kom gärna med förslag om personer som kan hjälpa till med Knippla gruppens arbete.

Kallelse kommer inom kort

 

 

Väl mött på medlemsmötet den 24:e november.

 

Hälsningar

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236

 

 

2015-09-28

Månadsbrev september 2015

Hej på er, alla Båtvänner !

Här kommer ett nytt månadsbrev.

Sedan föregående brev, har vi åtnjutit en båtsommar, som fick en trög start vädermässigt men ändå blev ganska bra

mot slutet.

Vad har då hänt den senaste tiden?

Vi har haft en del strul med utskick av fakturor för bryggavgifter etc, vilket resulterat att avgifter inte kommit in till klubben.

Vår kassör, Ingemar, jobbar med detta och om det finns medlemmar som vet att inbetalning inte skett, ta då kontakt direkt med Ingemar Johansson så detta kan klaras ut.

 Vi har i styrelsen träffat ett antal personer som sökt medlemskap, och kan välkomna cirka 10 nya medlemmar till Klubben.

 De berömda kontainrarna är nu bortforslade och det återstår endast lite efterstädning som kommer göras inom kort.

 Den årliga Kräftskivan på Knippla genomfördes 5:e september och vi var cirka 30 personer, varav två personer från styrelsen, som hade jättekul tillsammans,

 Hamnområdet

 Belysning

 Vi har fått upp lite mera belysning på området. En armatur finns nu på huset för spelet vid rampen och dessutom finns bättre belysning på Hamnkontoret.

Ytterligare belysning ska installeras inom hamn området.

 Kranplatsen

 Under förra veckan, 23:september, utfördes av knappt 10 personer, arbete med att färdigställa kranplatsen och endast lite småjusteringar återstår.

Bra jobbat !

 Båtupptagning

 Båtupptagningarna har nu inletts

Som nog alla sett, finns upptagningsdagarna angivna på vår Hemsida. Anmälningslistorna finns uppsatta på anslagstavlan i hamnkontoret. Tyvärr kom dessa listor ut lite sent

och styrelsen beklagar detta.

.

Under dessa upptagningar kommer vi att gå igenom båtuppgifter och ägaruppgifter med er, för att kunna uppdatera vårt medlemsregister.

Vidare ska medlemsbrickor delas ut till medlemmar som saknar dessa, vilket är en fortsättning på det som föregående styrelse startade.

Viktigt är att båtvagnar är i bra skick så att inga olyckor sker.

Efter en rundvandring i området visar det sig att det finns ett antal båtvagnar som vi saknar ägaruppgifter på.

Vi ber samtliga medlemmar som vet med sig att ni har båtkärra ståendes utan uppmärkning med namn och medlemsnummer, att ta kontakt med vår hamnkapten Magnus Lövheden.

Framförallt gäller det de vagnar som står längs älvkanten. Om inte detta sker, kommer vagnar som saknar uppmärkning att forslas bort och skrotas.

 Några medlemmar har haft problem med sina båtar och har tyvärr inte kunna nyttja sina båtar som planerats, däribland jag själv.

Med anledning av detta, har vi inom styrelsen börjat skissa på möjlighet att iordningställa en reparationsplats för våra båtar/kärror m.m.

 

 Vad är nästa steg ?

 Båthusavtalen.

Som alla vet, är detta en känslig och infekterad fråga. Under förra styrelsens ledning, tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett avtals förslag. Under senaste årsmötet 22/4, föreslog den förra styrelsen att frågan om avtalen skulle

lämnas över till den nya styrelsen för beslut, vilket också bifölls av mötesdeltagarna.

Som det är nu, finns inga avtal alls.

Förslaget som är framtaget har samma innebörd som i Nödinge och Älvängens båtklubbar, vilket också mötte stort motstånd och splittring till en början men är idag accepterat av deras medlemmar.

Som en sista kvarvarande kontroll, har vi också vänt oss till Båtunionens jurister för en sista bedömning.

 Med detta som bakgrund kommer styrelsen med största sannolikhet gå på avtalsgruppens förslag och fatta beslut enligt detsamma.

Det är viktigt att vi får komma till avslut i denna fråga.

Dock stänger vi inte dörren helt, utan är öppna för revidering av avtalen.

Men vi måste ta beslut nu så att alla vet vad som gäller, så vi kan gå vidare.

 Återetableringsplanen

 Styrelsen kommer ta fram en ”Att göra” lista, eftersom vi fortfarande har mycket kvar att göra.

Utifrån den listan kommer vi att göra prioriteringar av arbetsuppgifter.

Men planen ska verkställas.

 Bl.a ska vi dra fram vatten till olika delar av området.

Belysning ska installeras.

Vi behöver också färdigställa ”verkstaden” och få upp hyllor så inte material förstörs vid ev. översvämning.

Portarna till Förråd/Verkstad/Traktor behöver säkras

Takplåt färdigskruvas

 Bryggorna

 Vecka 40 återupptas arbetet med reparation av bryggorna.

Vi startar med bryggorna vid rampen.

Efter sista upptagningsdagen 25 Oktober, måste bryggplatserna vara tomma pga att pålningsarbetet är planerat att starta då.

 Knippla

Knipplagruppen har presenterat förslag på underhållsbehov.

Styrelsen har beviljat budget för att starta arbetet.

Tyvärr har vi ingen som vill ta på sig rollen som ”arbetsledare”.

Vi tvingas nu se över gruppens sammansättning och göra vissa förändringar för att få fart på arbetet.

 

Om vi har någon medlem som är intresserad av detta och vill hjälpa till med Knippla, var vänlig och hör av er till

styrelsen.

 

Arbetsdag

Styrelsen kommer inom kort, utlysa en arbetsdag där arbete enligt vår ”att göra” lista kommer utföras.

 

Medlemsmöte

Styrelsen planerar också för ett kommande medlemsmöte.

 

Övrigt

 

På förekommen anledning vill jag kommentera ärendet beträffande beteendet från en medlem under nominerings processen inför valet av nya ledarmöter.

där en potentiell kandidat kände sig kränkt och illa behandlad och därför hoppade av som kandidat.

Eftersom det inte finns vattentät bevisning i fallet samt att berörd person inte vill figurera i en djupare utredning, kommer Styrelsen inte att gå vidare i ärendet.

Vi kan bara beklaga det inträffade och hoppas att liknande händelser inte inträffar igen.

Ett sådant beteende är definitivt tillräckligt för uteslutning ur klubben enligt klubbens stadgar.

 Därmed är detta ärende stängt, såvida inte ny information framkommer som förändrar situationen.

 

Vänliga Hälsningar

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåts Klubb

Mobil: 0708-219236 

 

Månadsbrev Juni 2015

 

Hei igen alla båtvänner !

Här kommer vårt andra månadsbrev, och som ni ser försöker vi hålla er informerade om vad som händer och sker inom klubben.

Vad har hänt sen senast?

Vi kan börja med vägbommen.

En av uppgifterna som den nya styrelsen fick ta över vid årsmötet var att utreda hur Eka’s Sanerings arbete skulle påverka våra anläggningar, framförallt beträffande tung trafik. Jag fick kontakt med Ale kommuns representant i dessa frågor och fick förklarat att Eka’s ansvar innefattar besiktning inte bara av lokalkörbanan utan även båtklubbens byggnader och anläggning. Eka fick ett ultimatum att infinna sig till möte med Kommunen, vilket Eka struntade i, och resultatet blev att Kommunen stängde av lokalkörbanan med hjälp av ovan nämnda vägbom. Vägbommens placering har att göra med var allmän väg slutar.

 Sjösättningar har genomförts enligt plan, men det finns fortfarande båtar som ännu inte sjösatts.

 Medlemskap

Vi har fått in ansökningar från ett antal personer som önskar medlemskap i vår klubb. Vi har också erfaret att många har skickat in ansökningar ett flertal gånger utan svar från klubben. Klubben måste naturligtvis besvara ansökningar oavsett det är positivt eller negativt. Men svar måste vi kunna ge utan långa dröjesmål.

 Vår hamnkapten har efter idogt arbete nu börjat få klarhet om vårt medlems register och bryggbeläggning. Tyvärr är det en hel del gamla uppgifter som behöver uppdateras. Vi försöker skapa ett heltäckande register med aktuella uppgifter och vill nu att Samtliga medlemmar hör av sig till oss med aktuella uppgifter om telefon nummer, medlemsnummer, båtplats nummer och även Båt typ med tillhörande uppgifter om längd, bredd. tonnage osv.

Detta är viktigt för att vi ska kunna skapa bra ordning.

Genomgång har även gjorts beträffande uppläggningsplatser utomhus och en plan är under framtagning.

Inom hamnområdet finns dock fortfarande några båtar och kärror som vi saknar ägaruppgifter på.

Vi vill också påminna om vad den tidigare styrelsen informerade om, nämligen vikten av att märka upp vagnar etc.

Knippla gruppen

Knippla gruppen har gjort en första genomgång av vad som behöver åtgärdas på Knippla och har lämnat in ett åtgärdsförslag till styrelsen för bedömning och beslut efter budget genomgång.

 Städdagen 6:e Juni

När vi planerade för en städdag innan sommaren. Insåg vi att enda möjligheten var vår Nationaldag. Med tanke på alla sjösättningsdagar etc.

Att fira Nationaldagen genom att städa i båtklubben, är kanske inte det första man tänker på, men styrelsen är mycket tacksam till alla som ställde upp, Det var drygt 20 personer som kom, både medlemmar och eventuellt blivande medlemmar. Vi uppskattar också att en del medlemmar som inte kunde komma, ändå hörde av sig och visade intresse.

 Städningen utfördes snabbt och effektivt, där de berömda Containrarna blev aktivitetens huvudmål.

Det framfördes en del kritik om att vi i styrelsen var slösaktiga som beslutat att så mycket ”bra att ha grejer” skulle slängas.

Styrelsen hade dock enhälligt beslutat att städningen måste utföras på detta sätt, och så att säga börja om från början, och skulle ledas av Magnus Lövheden och Karl Johan Svanström.

Vi hade inte vädrets gudar på vår sida men arbetet utfördes mycket väl av alla deltagare och vi hoppas att ni liksom vi, tycker att insatsen gett ett bra resultat. Ner regnet var som värst fikade vi tillsammans och njöt av Birgittas hembak. Tack Birgitta, alltid lika uppskattat med hembakt. Det bjöds även på grillad korv under dagen.

 Alla Containers är nu i princip tömda utom en som står på utsidan och är låst. De övriga kommer att transporteras bort inom kort. Vi jobbar med att få kontakt med personen som äger/disponerar denna.

Bryggorna

Samtal pågår med sjöfartsverket om möjlighet till pålning och när detta ska kunna genomföras. Timer inställningen har ändrats på El-urtagen på prov från 4 – 8 timmar för att öka servicen till våra medlemmar. Detta kommer att utvärderas efter en prov period för att se om El-förbrukningen skenar eller ej.

Midsommar firande

Sedvanligt midsommar firande genomfördes på Knippla och 8 medlemsbåtar besökte Knippla.

Styrelsen

Vi har alla funnit ett bra arbetsklimat och fungerar väl tillsammans och har sedan årsmötet haft styrelsemöten varannan vecka fram tills nu. På hemsidan kan ni också se att vi lagt ut foton på några styrelse medlemmar för att ni ska se vilka vi är.

 Vad kommer att ske närmast ?

Alla styrelser måste alltid arbeta långsiktigt och för sina medlemmars bästa ! Därför går nu styrelsen igenom vad förra styrelsen beslutat och som ej slutförts eller genomförts.

 Återetableringsplanen ska slutföras och verkställas. Underhåll av Knippla ska uppstartas och en underhållsplan ska skapas. Stadgar, ordningsregler, sjösättningsregler och miljöregler gås igenom och ska förenklas och göras tydligare regler för ersättning vid utlägg för klubbens räkning, ska ses över och förenklas. Båthus avtalen gås igenom och beslutas. Byggplaner och besiktning av Hamnkontoret kommer genomföras.

Slutligen hoppas vi alla att det efterlängtade Sommarvädret kommer och vi alla får njuta av en härlig sommar.

Nästa månadsbrev kommer inte ut förrän i August och till dess önskar vi er alla en underbar båt säsong.

Skepp Ohoj !!!

 

Yngve Andersson

Ordförande

Surte Motorbåtsklubb

 

 

Månadsbrev SMK Maj 2015

 
 
Hej Alla Goa Klubbmedlemmar !
 
Det har snart gått tre veckor sedan vi, i den nya styrelsen, fick ert förtroende att leda klubbens verksamhet framåt.
Vi är samtliga ödmjuka inför det uppdraget.
Hittills har vi redan åstadkommit en hel del, även om det kanske inte synts utåt ännu.
 
Dagen efter årsmötet hade vi vårt första styrelsemöte för att försöka förstå vad vi omedelbart måste ta tag i.
 
Och, ni gissade rätt!  Bryggorna !
Den 23/4 beslutade vi att omedelbart inleda Operation Rädda Bryggorna under ledning av Östen Hammarström.
Lördagen 25/4 samlades majoriteten av styrelsen återigen för besluta vad som akut måste göras. Söndagen 26/4 skaffade Yngve Andersson, hem material som behövdes för inledningsskedet. Måndagen 27/4- Onsdagen 29/4 Jobbades det med framförallt Södra bryggan. Östen var aktiv arbetsledare men vi hade även hjälp från några frivilliga medlemmar, Raimon, Alain och Peter T.
Resultatet av några få men viktiga åtgärder var så pass bra, att vi bedömde att södra bryggan kunde användas fullt ut och att vi slapp spärra av vissa platser som fanns i risk zonen.
Bra jobbat Grabbar !
Vår nya Ledamot, Peter Alfredsson, har dialog med sjöfartsverket angående eventuellt pålning av ersättnings pålar, eftersom vi har ett visst gemensamt intresse när det gäller Norra Bryggan. Peter kommer också var behjälplig för ”Knippla gruppens” arbete. Plan för hur arbetet ska fortsätta med bryggorna håller på att fastställas.
 
Hemsidan håller på att rensas och städas samt uppdateras med ny info. Detta kommer naturligtvis att ske kontinuerligt under Karl-Johans ansvar.
 
Vårt tredje styrelsemöte hade vi i Tisdags 5/5 och då kunde vi äntligen fastlägga styrelseledamöternas olika funktionella ansvarsområden.
Vi har haft en del bekymmer med detta, med tanke på svårigheter att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag.
 
Det har kommit till styrelsens kännedom att, under nominerings processen av nya Ledamöter till styrelse uppdrag, har en tänkbar kandidat blivit uppringd av en medlem, där medlemmen, enligt uppgift, uppträtt mycket arrogant och förnedrande mot den tänkbara kandidaten. Det gick så långt att den tänkbara kandidaten ”hoppade av” och förklarade att man inte är intresserad att arbeta för en klubb som har medlemmar som beter sig så illa.
Den nya styrelsen tar starkt avstånd från denna typ av beteende och sådant hör definitivt inte hemma i vår båtklubb.
Styrelsen överväger nu om ärendet ska utredas vidare.
 
Men den nya styrelsens sammansättning och ansvar är nu beslutad och finns på vår hemsida. Vi kommer också sätta upp denna info på Anslagstavla.
 
Vi håller för närvarande på att forma ”Arbetsområden” för klubbens olika verksamhets delar. Återkommer vidare med information om detta längre fram.
 
En ny Anslagstavla kommer sättas upp inom Hamnområdet.
 
Städdag är planerad till 6/6 där huvud inriktningen är att bl.a städa området och ränsa ur ”de berömda Kontainrarna”, så vi kan få bort dem från området.
 
Mathias Gramsby och jag har precis fått kontakt med Kommun tjänstemän beträffande Miljöfrågor.
Möte håller på att planeras.
 
Vi har också fått löfte från några avgående Ledamöter om hjälp att komma igång under en övergångsperiod.
Tack, till delar av ”gamla” styrelsen, ingen nämnd och ingen glömd.
 
Vad gör vi som nästa steg?
 
Vi har ännu inte helt fått grepp omfattningen av vad vi har framför oss, men vi jobbar på det och kommer göra en aktivitetslista som dessutom ska prioritet ordnas.
 
Med tanke på allt som vi har framför oss ber vi att få återkomma med information längre fram.
 
Vi kommer också att ha styrelsemöten varannan vecka till att börja med, så länge det behövs.
 
Jag vill passa på att tacka mina nya kollegor i styrelsen för den anda och energi som jag hittills redan sett prov på, och hoppas det fortsätter i den stilen. Då kommer vi tillsammans att kunna utföra massor.
 
Avslutningsvis har vi också beslutat att jag som Ordförande ska skicka ut ett Månadsbrev, innehållande information löpande.
 
Med önskan om en härlig Båt Säsong !
 
Vänligen
 
Yngve Andersson
Ordförande SMK

--------------------------------------------------------------------